Czynniki sukcesu dla dobrej edukacji całodziennej: wszystko zależy od relacji!

W projekcie GANZerTAG wyodrębniono różne czynniki sukcesu nauczania i opieki w placówkach zapewniających opiekę całodzienną. Podczas analizy praktycznych przykładów okazało się, że dla edukacji i rozwoju bardzo istotna jest jakość relacji, a docenianie, troska, szacunek i zaufanie stanowią podstawę emocjonalnej strony uczenia się. Znaczenie relacji jest więc szczególnie podkreślane we wszystkich czynnikach sukcesu.

Czynniki sukcesu to: zasoby, cele, kreatywne rozwiązania i uczestnictwo. Czynniki te są fundamentalne dla każdego procesu edukacyjnego i uzyskują swój pełny efekt przede wszystkim w kontekście całodziennej opieki. Z takiej opieki korzystają zwłaszcza dzieci niepełnosprawne lub pochodzące ze środowisk defaworyzowanych pod względem edukacyjnym lub społeczno-ekonomicznym. Prowadzi to do zwiększenia partycypacji społecznej i wyrównania szans w edukacji, a także przeciwdziała segregacji społecznej.

Cele

Praca dla wspólnej sprawy oznacza, dla działalności instytucji, określenie wspólnych celów, które są indywidualnie dostosowane. Adaptacja indywidualna musi być regularna i obejmować różne poziomy.

Bezpieczne środowisko zapewnia przestrzeń zarówno wychowawcy, jak i dziecku do sprawdzenia siebie i spróbowania nowych rzeczy.

Relacja w kontekście pedagogicznym nie jest tylko celem samym w sobie, ale zawsze współdziałaniem uważności, wzajemnego zrozumienia drugiego człowieka, empatii i rezonansu.

Zasoby

W kontekście pedagogiki termin ten oznacza zasoby materialne i niematerialne, te zarówno ludzkie, jak i systemowe. Do kształtowania całodziennej opieki wykorzystywane są zasoby finansowe, czasowe, przestrzenne i kadrowe.

W tym kontekście powiązania i stategie umożliwiają optymalne wykorzystanie zasobów. Ważne jest, aby nakłady na edukację były wysokie, zwłaszcza na początku ścieżki edukacyjnej.

Orientacja na zasoby oznacza zatem postawę, która koncentruje się na poszukiwaniu zasobów.

Dobre relacje między podmiotami działającymi w ramach edukacji całodziennej to podstawa, aby można było efektywnie wykorzystać zasoby.

Kreatywne rozwiązania

Kreatywność i innowacyjność są niezbędne do realizacji edukacji holistycznej. Działania rozwiązujące problemy i sprzyjające rozwojowi osobistemu wymagają myślenia, aktywności i projektowania w wolności strukturalnej, organizacyjnej i czasowej.

Entuzjazm łączy i zachęca ludzi do wdrażania kreatywnych rozwiązań w trwałe relacje.

Uczestnictwo

W dyskursie pedagogicznym uczestnictwo jest postawą, w której rzetelnie i stale tworzone są przestrzenie samostanowienia i współdecydowania. Zaangażowane są wszystkie podmioty i poziomy.

Spojrzenie na ludzi, które konsekwentnie charakteryzuje się szacunkiem i zaufaniem oraz dobre relacje z innymi, są warunkiem koniecznym dla prawdziwego uczestnictwa. Przy czym porażki mogą również być niezbędną częścią tego procesu.