Παράγοντες επιτυχίας για καλή ολοήμερη εκπαίδευση: Όλα εξαρτώνται από τη σχέση!

Στο πλαίσιο του προγράμματος GANZerTAG εξετάστηκαν διάφοροι παράγοντες επιτυχίας για τη διδασκαλία και τη φροντίδα στα ολοήμερα σχολεία. Σε όλα τα πρακτικά παραδείγματα, κατέστη σαφές ότι η ποιότητα των σχέσεων έχει μεγάλη σημασία για τη μάθηση και την ανάπτυξη: η εκτίμηση, η φροντίδα, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη αποτελούν τη βάση για τη συναισθηματική πλευρά της μάθησης. Συνεπώς, η σημασία της σχέσης τονίζεται ιδιαίτερα σε όλους τους παράγοντες επιτυχίας.

Οι παράγοντες επιτυχίας των πόρων, των στόχων, των δημιουργικών λύσεων και της συμμετοχής είναι θεμελιώδεις για κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Στο έργο GANZerTAG διαπιστώθηκε επίσης ότι αναπτύσσουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους κυρίως στο πλαίσιο της ολοήμερης φροντίδας. Ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρίες ή από χαμηλά εκπαιδευτικά ή κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα επωφελούνται από την ολοήμερη φροντίδα. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή και σε περισσότερες ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, ενώ εξουδετερώνει τον κοινωνικό διαχωρισμό.

Στόχοι

Η εργασία για τον κοινό σκοπό σημαίνει, ως θεσμικό όργανο, τον καθορισμό κοινών στόχων που προσαρμόζονται ατομικά. Η ατομική προσαρμογή πρέπει να γίνεται τακτικά και να περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα.

Ένα ασφαλέστερο περιβάλλον προσφέρει τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο παιδί το περιθώριο να δοκιμάσουν πράγματα και να δοκιμάσουν νέα πράγματα.

Η σχέση στο παιδαγωγικό πλαίσιο δεν είναι μόνο αυτοσκοπός, αλλά πάντα μια αλληλεπίδραση κοινής προσοχής, κατανόησης του άλλου, ενσυναίσθησης και συντονισμού.

Πόροι

Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής, ο όρος σημαίνει υλικούς και άυλους πόρους τόσο των ατόμων όσο και των συστημάτων. Ο σχεδιασμός της ολοήμερης φροντίδας βασίζεται σε οικονομικούς, χρονικούς, χωροταξικούς και ανθρώπινους πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δίκτυα και οι στρατηγικές επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Είναι σημαντικό η επένδυση στην εκπαίδευση να είναι υψηλή, ιδίως στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδρομής.

Ως εκ τούτου, ο προσανατολισμός στους πόρους σημαίνει μια στάση που επικεντρώνεται στην εξεύρεση πόρων.

Η καλή σχέση μεταξύ των φορέων της ολοήμερης εκπαίδευσης αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Δημιουργικές λύσεις

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της ολιστικής εκπαίδευσης. Η δράση για την επίλυση προβλημάτων και η προσωπική ανάπτυξη απαιτούν σκέψη, δράση και σχεδιασμό με δομική, οργανωτική και χρονική ελευθερία.

Ο ενθουσιασμός συνδέει και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εφαρμόσουν δημιουργικές λύσεις σε μια βιώσιμη σχέση.

Συμμετοχή

Στον παιδαγωγικό λόγο, η συμμετοχή είναι μια στάση με την οποία δημιουργούνται συνεχώς αξιόπιστοι χώροι αυτοδιάθεσης και συναπόφασης. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς σε όλα τα επίπεδα.

Μια άποψη των ανθρώπων που χαρακτηρίζεται σταθερά από σεβασμό και εμπιστοσύνη και μια καλή σχέση μεταξύ τους είναι προϋπόθεση για τη γνήσια συμμετοχή. Οι αποτυχίες μπορεί να είναι απαραίτητο μέρος της διαδικασίας συμμετοχής.