Ανάλυση SWOT

Το SWOT είναι ακρωνύμιο των λέξεων Strengths (Δυνατά σημεία), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες) και Threats (Απειλές). Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα της SWOT είναι ο εντοπισμός νέων τρόπων και ευκαιριών για να προχωρήσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή/και το έργο προς τα εμπρός. Η ανάλυση SWOT είναι επομένως ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των δυνατών και αδύνατων σημείων του καθενός, αφενός, και για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών και υφιστάμενων κινδύνων, αφετέρου.

Με τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT, τα δυνατά και αδύνατα σημεία ενός οργανισμού/έργου συγκρίνονται με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του περιβάλλοντος. Το μέσο αυτό δεν χρησιμοποιείται μόνο για τον εντοπισμό της θέσης του οργανισμού, αλλά και για την ανάπτυξη μιας κατάλληλης στρατηγικής, για τη λογική χρήση των πόρων, για την έναρξη κατάλληλων έργων και για τη λήψη συνακόλουθων μέτρων.

Και η ανάλυση SWOT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την τοποθέτηση και την ανάπτυξη στρατηγικής του ίδιου του προσώπου. Όλα αυτά καθιστούν την ανάλυση SWOT ενδιαφέρουσα και πολύτιμη για πολλές καταστάσεις και απαιτήσεις.